Finanční kontrola v oblasti mezd

Interpunkce (zejména náležité psaní čárek ve větě) patří k pravopisným oblastem, v nichž se relativně často chybuje. Na semináři postupně proberete všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének. Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci semináře budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povah.

 

Termín konání:

8. 10. 2020 09:00-15:00
Číslo akce  
Místo konání: Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 2/407, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Lektor:

Mgr. Jan Táborský - je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Obsah:

• čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.),
• čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.),
• čárky v infinitivních konstrukcích,
• psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo,
• užívání spojovníku, pomlčky, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

 
Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě, občerstvení.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.

  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

  Zpět na Připravované akce

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena