Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  14. 6. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Podola

Popis

Pozice profesorů a docentů jsou pro zajištění činností vysokých škol, ke kterým byly zřízeny (vzdělávání, tvůrčí činnost atd.) zcela klíčové. Jsou akademickými pracovníky, členy akademické obce s právem volit (a být volen), jen z jejich členů může být jmenován místopředseda rady pro vnitřní hodnocení, jen oni mohou garantovat magisterské a doktorské studijní programy. Dále mají právo zkoušet při státní zkoušce, mohou být členy habilitační komise nebo členy komise v řízení ke jmenování profesorem.

Na druhé straně jen vysoké školy mohou konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, na veřejné vysoké škole tyto činnosti patří do její samosprávné působnosti. Též orgány fakult mají právo rozhodovat nebo jednat v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem za veřejnou vysokou školu.

Registr docentů a profesorů je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje zákonem stanovené údaje; vede ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zabezpečení toho, aby habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem probíhala řádně, je tedy pro vysoké školy mimořádně důležité. O to více za situace, kdy zákon o vysokých školách obsahuje jen obecná ustanovení o průběhu těchto řízení s tím, že podrobnosti postupu při řízení ke jmenování profesorem stanoví vysoká škola ve svém vnitřním předpisu. Úprava se tedy svěřuje do dispozice vysoké školy, o to větší nároky jsou kladeny na popis pravidel, která bude daný vnitřní předpis obsahovat.

Obsah

  • Zasazení problematiky docentů a profesorů do kontextu zákona o vysokých školách,
  • Úprava průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v zákoně o vysokých školách,
  • Požadavky na obsah vnitřního předpisu upravujícího průběh uvedených řízení,
  • Dopad soudních rozhodnutí v jednotlivých případech a jejich zobecnění.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Podola, Ph.D.

pověřenec pro ochranu osobních údajů, Západočeská univerzita v Plzni

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Přesunout se na začátek