Vnitřní kontrolní systém v roce 2020 - dle zákona o finanční kontrole (30. 9. 2020)

Termín konání:

30. 9. 2020 09:00-14:00 (14:30)
Číslo akce  
Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 2/407, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

Ing. Hana Juráňová - působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby.

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Obsah:

Vnitřní kontrolní systém v r. 2020

Obecné povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy
• povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
• základní pilíře VKS
- Stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
- Zajistit oddělení a pravomocí -  příklady
- Zajistit záznamy o provedených kontrolách  - příklady
 

Řídící kontrola
• předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
• stanoviska MFČR – kdy kontroly ano, kdy ne, jaká doporučená forma
• způsoby provedení řídící kontroly
- v listinné podobě
- elektronická řídící kontrola – základní principy, průběh schvalovacích procesů, nezávislost na ostatních systémech, přínosy řešení, možná rizika
• Praktický průběh předběžné kontroly
Pověření příkazců operací, správce rozpočtu a hlavní účetní
Fáze kontroly, výkon, pověření
Vymezení funkcí, delegování pravomocí
Kontrolní postupy
• příklad řídící kontroly u výdajů
- předběžné kontroly před vznikem závazků
- předběžné kontroly po vzniku závazků
povinnosti a časové průběhy kontrol, oprávnění a odpovědnosti, formy
limitované přísliby, individuální přísliby, možné formy, jaké doporučené údaje, jak archivovat
- specifika předběžných kontrol u výdajů v hotovosti
• příklad řídící kontroly u příjmů
- předběžná kontrola před vznikem nároku
- předběžná kontrola po vzniku nároku 
• záznamy o kontrole
 

Interní audit
• Působnost útvaru interního auditu - obecně
• Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
• Nová metodika CHJ
 

Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic
• příklady vnitřních předpisů – určení oprávnění a odpovědnosti, není předepsaná forma,
- podpisové vzory – pouze podpůrný předpis (technika podpisu)
- Systémy řízené dokumentace – možné formy
- Vzory písemností, Příklady kontrolních listů například pro kontrolu výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky
- Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic

 

Nejčastější nedostatky, Příklady nedostatků
- v personálním zabezpečení
- formální pochybení
- systémová pochybení
- absence povinných kontrol
 

14:00-14:30 Individuální konzultace

 
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě, občerstvení formou coffeebreaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena