Správní řád prakticky - pro začátečníky (12. 5. 2021)

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku správního práva a správního řízení se bude věnována pozornost tomu, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení, a to zejména s ohledem na osoby, které se se správním řádem začínají seznamovat. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup a zákonné a správné rozhodnutí.

 

Termín konání:

12. 5. 2020  09:00 - 14:00
Číslo akce  
Místo konání:

Asociace proacovníků univerzit, z.s. 

Křenová 409/52, Komplex NOSRETI 3. patro

602 00 Brno

Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00  Registrace
09:00 - 11:30  Přednáška
11:30 - 12:00  Přestávkana občerstvení formou coffee-break
12:00 - 14:00  Přednáška

Obsah:

Seminář si klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu.

 

 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 • účastníci řízení a zastoupení
 • úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování
 • rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení - přerušení, zastavení řízení
 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné, soudní přezkum
 • diskuse, závěr
 
Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee-break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena