STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

NÁZEV A SÍDLO

(1) Název spolku zní „Asociace pracovníků univerzit, z. s.“, zkráceně a dále jen „APUA“. Překlad názvu APUA do anglického jazyka zní „Universityʹs Staff Association of the Czech Republic“.
(2) Sídlo APUA je v Brně. 

Čl. 2

ZALOŽENÍ A POSTAVENÍ

(1) APUA je právnická osoba, která vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a to registrací provedenou Ministerstvem vnitra pod čj. VS/1-1/62457/05-R dne 30. listopadu 2005. Od 1. ledna 2014 se APUA v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje za spolek.
(2) APUA je profesní, veřejně prospěšné, nezávislé a nepolitické sdružení fyzických osob působících v prostředí vysokých škol České republiky a vysokých škol podle práva České republiky 1  (dále jen „vysoká škola“) vedených společným zájmem o dosažení jejího účelu.

1 (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů)

Čl. 3

ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST

(1) Účelem APUA a její hlavní činností je vytvoření efektivní platformy pro spolupráci a vzájemnou pomoc členů APUA, pro výměnu teoretických a praktických zkušeností, získávání nových poznatků a zvyšování jejich odborné úrovně, a touto veřejně prospěšnou činností přispívat k dosahování obecného blaha zvyšováním kvality vysokých škol, jejich zaměstnanců a jimi poskytovaných služeb.
(2) Hlavní činnost APUA není podnikáním ani jinou výdělečnou činností s ním srovnatelnou.

Čl. 4

ZPŮSOBY DOSAHOVÁNÍ ÚČELU

Svého účelu APUA dosahuje zejména prostřednictvím 
a) poskytování aktuálních informací v oblasti legislativy a metodiky týkající se vysokého školství,
b) spolupráce s reprezentacemi vysokých škol, orgány veřejné moci, profesními organizacemi a dalšími subjekty,
c) připomínkování a spolupodílení se na tvorbě právních norem týkajících se vysokých škol,
d) navazování mezinárodních kontaktů s osobami či společenstvími obdobného zaměření,
e) zapojení zaměstnanců vysokých škol do procesu zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol,
f) pořádání konzultací, seminářů, školení, sympozií, konferencí a dalších akcí,
g) zpracováním vyjádření a odborných stanovisek pro potřeby svých členů.

Čl. 5

VEDLEJŠÍ ČINNOST

Vedle hlavní činnosti může APUA vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak jen je-li její účel výlučně v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití jejího majetku.

Přesunout se na začátek