STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 50

ULOŽENÍ STANOV

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Čl. 51

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušují se dosavadní stanovy APUA schválené valnou hromadou dne 10. října 2019.

Čl. 52

ÚČINNOST

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 10. listopadu 2021, kdy byly schváleny valnou hromadou.  

Přesunout se na začátek