STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNACÍ ŘÁD

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 29

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

(1) Jednání orgánu řídí jeho předseda.
(2) Orgány rozhodují na zasedání nebo mimo zasedání; valná hromada jedná vždy na zasedání. Požádá-li předsedu alespoň třetina členů orgánu o projednání záležitosti určené předsedou k rozhodnutí mimo zasedání, na zasedání, projedná se záležitost na zasedání.

Čl. 30

ZKRÁCENÍ LHŮT

Jedná-li se o záležitost, která nesnese odkladu, zkrátí předseda orgánu v nezbytné míře lhůty pro svolání zasedání nebo pro odpověď při rozhodování mimo zasedání.

Čl. 31

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Vyrozumění o zasedání, program zasedání a podklady, nebo otázky a podklady při rozhodování mimo zasedání, zápis o jednání a jiné dokumenty a informace týkající se činnosti orgánů budou odesílány na adresy schránek elektronické pošty, které členové sdělili písemně APUA jako poslední; platí, že elektronicky bylo doručeno okamžikem odeslání zprávy.

HLAVA II

ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ

Čl. 32

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ

(1) Zasedání orgánu svolává jeho předseda.
(2) Požádá-li o to písemně alespoň třetina členů příslušného orgánu, kontrolní komise nebo ředitel, svolá předseda orgánu zasedání do 7 dnů ode dne, kdy mu byla žádost prostřednictvím kanceláře zpřístupněna tak, aby se zasedání konalo bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak, může zasedání bez zbytečného odkladu svolat ředitel nebo žadatel tím pověřený ostatními žadateli v žádosti, který na takto svolaném zasedání plní funkci předsedy; ve vyrozumění o zasedání uvede důvod tohoto postupu.

Čl. 33

VYROZUMĚNÍ O ZASEDÁNÍ

(1) O zasedání orgánu vyrozumí předseda orgánu jeho členy a kontrolní komisi nejméně 15 dnů předem s uvedením dne, místa, času a navrhovaného programu zasedání. Spolu s tím odešle i podklady k navrhovanému programu zasedání. V odůvodněných případech mohou být podklady poskytnuty až při zahájení zasedání.
(2) V případě odvolání nebo odložení zasedání členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, náhrada účelně vynaložených nákladů nepřísluší.

Čl. 34

ÚČAST NA ZASEDÁNÍ

(1) Zasedání orgánu je neveřejné. Členové orgánu jsou povinni účastnit se zasedání osobně; porušením této povinnosti není, brání-li členovi v účasti vážné důvody. Členové potvrdí svou účast vlastnoručním podpisem do listiny účastníků nebo jiným průkazným způsobem.
(2) Zastoupení je vyloučeno, není-li ve stanovách určeno jinak. Za kolektivního člena mohou být zasedání přítomny nejvýše dvě osoby a zastupuje jej jeho statutární orgán nebo k tomu písemně zmocněný zástupce.
(3) Vyžaduje-li to projednávaná záležitost, může předseda přizvat na zasedání i další osoby. Členové kontrolní komise a ředitel kanceláře mají právo účastnit zasedání všech orgánů a promluvit na nich.

Čl. 35

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

(1) Předsedající na úvod zasedání oznámí, zda zasedání bylo řádně svoláno, ověří usnášeníschopnost orgánu, určí zapisovatele a předloží ke schválení, změnám či doplnění program zasedání. Zasedání probíhá dle schváleného programu, jinak dle programu, který byl uveden ve vyrozumění o zasedání.
(2) Jednotlivé body programu postupně uvede předsedající nebo jím pověřená osoba jako zpravodaj. Poté je k uvedenému bodu zahájena rozprava, do níž se předem nebo do jejího skončení může přihlásit kterýkoliv účastník.
(3) Hovoří-li účastník déle než 10 minut, je předsedající oprávněn jej vyzvat, aby svůj projev dokončil nejpozději do 5 minut, a neučiní-li tak, slovo mu odejmout. Orgán se může usnést na omezení délky projevu účastníků, ne však na méně než 5 minut u zpravodaje a 3 minuty u ostatních účastníků.

Čl. 36

PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ZASEDÁNÍ

(1) Orgán může rozhodnout, že své zasedání přeruší; nesejde-li se poté usnášeníschopný, hledí se na zasedání jako na skončené.
(2) Předsedající přečte na závěr zasedání znění přijatých rozhodnutí a jiné podstatné body zápisu; námitky proti jejich znění se poznamenají do zápisu. Poté předsedající zasedání ukončí.

Čl. 37

ROZHODOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ

Je-li záležitost určena k rozhodnutí mimo zasedání, odešle předseda orgánu prostřednictvím kanceláře členům orgánu potřebné podklady a zjišťovací otázky, na něž je třeba k vyřízení záležitosti odpovědět. Členové ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 7 dnů, na položené otázky prostřednictvím kanceláře odpoví ano či ne a mohou se k projednávané záležitosti vyjádřit.

Čl. 38

USNÁŠENÍSCHOPNOST

Orgán je usnášeníschopný, je-li na zasedání účastna nebo vyjádří-li se při rozhodování mimo zasedání většina všech členů orgánu.

Čl. 39

PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ

(1) Návrh znění rozhodnutí přednáší předsedající. O návrzích znění rozhodnutí se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. O pozměňovacím návrhu se hlasuje před návrhem pozměňovaným. Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. Od tohoto odstavce se orgán APUA může odchýlit, nevznese-li proti tomu předem nikdo z účastných členů námitku.
(2) K přijetí rozhodnutí orgánu je třeba souhlasu většiny účastných členů a při rozhodování mimo zasedání většiny všech členů. Nevyjádří-li člen souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Čl. 40

​STŘET ZÁJMŮ

(1) Je-li se zřetelem na poměr některého člena orgánu k projednávané záležitosti nebo osobám, jichž se záležitost týká, důvod se domnívat, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy APUA, je člen orgánu povinen tuto skutečnost na zasedání neprodleně oznámit.
(2) Oznámení střetu zájmů nezbavuje člena orgánu jeho povinností.

Čl. 41

ZÁPIS O JEDNÁNÍ

(1) O každém jednání orgánu je pořízen zápis, který předseda odešle členům orgánu nejpozději do 7 dnů od ukončení zasedání, nebo při rozhodování mimo zasedání prostřednictvím kanceláře od posledního dne lhůty pro odpověď.
(2) V zápisu o zasedání se vždy uvede, kdo a jak zasedání svolal, kdy a kde k zasedání došlo, kdo byl jednání orgánu přítomen a kdo mu předsedal, jaký byl schválený program zasedání, výsledek jednotlivých hlasování, přesné znění přijatých rozhodnutí orgánu a datum jeho sepsání. V zápisu o rozhodování mimo zasedání se uvedou položené otázky, hlasy jednotlivých členů, výsledek jednotlivých hlasování a datum jeho sepsání.
(3) Člen, který s přijatým rozhodnutím nesouhlasil, má právo, aby v zápisu byl uveden jeho odlišný názor.

Čl. 42

PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU

(1) Členové orgánu a při rozhodování mimo zasedání také osoba z kanceláře, která zajišťovala komunikaci se členy orgánu, mají právo předložit k zápisu připomínky do 7 dnů od jeho odeslání. Předseda připomínkám k zápisu vyhoví, jsou-li důvodné, jinak je odmítne. Vznesené připomínky a způsob jejich vyřízení uvede předseda jako přílohu zápisu.
(2) Konečné znění zápisu odešle předseda do 21 dnů od odeslání zápisu členům orgánu v elektronické podobě a kanceláři v elektronické i písemné podobě. Zápis o zasedání podepíše také zapisovatel, zápis rozhodování mimo zasedání podepíše také osoba z kanceláře, která zajišťovala komunikaci se členy orgánu.
(3) Kancelář zápis v obou podobách uchovává po celou dobu své existence, listinou podobu zpřístupní členům v prostorách kanceláře a elektronickou podobu zpřístupní k nahlížení členům na webových stránkách APUA. Rozhoduje-li orgán APUA mimo zasedání, uchovává APUA i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.

Čl. 43

UCHOVÁNÍ ZÁPISU A DOKUMENTŮ

Kancelář zápis v obou podobách uchovává po celou dobu své existence, listinou podobu zpřístupní členům v prostorách kanceláře a elektronickou podobu zpřístupní k nahlížení členům na webových stránkách APUA. Rozhoduje-li orgán APUA mimo zasedání, uchovává APUA i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VALNÉ HROMADĚ

Čl. 44

PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ

(1) Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny všech kolektivních členů. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu většiny účastných kolektivních členů.
(2) K přijetí rozhodnutí valné hromady
a) o změně hlavní činnosti APUA,
b) o změně stanov, nebo
c) o zrušení nebo přeměně APUA.
na řádném zasedání je třeba souhlasu většiny všech kolektivních členů.

Čl. 45

NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ

(1) Nesejde-li se anebo přestane-li v průběhu zasedání valná hromada být usnášeníschopná a bylo-li to uvedeno ve vyrozumění o zasedání, koná se náhradní zasedání valné hromady po uplynutí 15 minut od okamžiku, kdy to předsedající zjistí.
(2) Na náhradním zasedání je valná hromada usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech kolektivních členů.
(3) Na náhradním zasedání může valná hromada rozhodovat jen o bodech uvedených ve vyrozumění o zasedání.

Přesunout se na začátek