STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNACÍ ŘÁD

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 29

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

(1) Jednání orgánu řídí jeho předseda.
(2) Orgány jednají na zasedání nebo bez zasedání; valná hromada jedná vždy na zasedání. Požádá-li předsedu alespoň třetina členů orgánu o projednání věci určené předsedou k projednání bez zasedání, na zasedání, projedná se věc na zasedání.

Čl. 30

ZKRÁCENÍ LHŮT

Jedná-li se o věc, která nesnese odkladu, zkrátí předseda orgánu v nezbytné míře lhůty pro svolání zasedání nebo pro odpověď při jednání bez zasedání.

Čl. 31

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKLADŮ

Vyrozumění o zasedání, program zasedání a podklady, nebo otázky a podklady při jednání bez zasedání, zápis o jednání a jiné dokumenty a informace týkající se činnosti orgánů budou odesílány na adresy schránek elektronické pošty, které členové sdělili písemně APUA jako poslední; platí, že elektronicky bylo doručeno okamžikem odeslání zprávy.

HLAVA II

ZASEDÁNÍ A JEDNÁNÍ BEZ ZASEDÁNÍ

Čl. 32

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ

(1) Zasedání orgánu svolává jeho předseda.
(2) Požádá-li o to písemně alespoň třetina členů příslušného orgánu, kontrolní komise nebo ředitel, svolá předseda orgánu zasedání do 7 dnů ode dne, kdy mu byla žádost prostřednictvím kanceláře zpřístupněna tak, aby se zasedání konalo bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak, může zasedání bez zbytečného odkladu svolat ředitel nebo žadatel tím pověřený ostatními žadateli v žádosti, který na takto svolaném zasedání plní funkci předsedy; ve vyrozumění o zasedání uvede důvod tohoto postupu.

Čl. 33

VYROZUMĚNÍ O ZASEDÁNÍ

(1) O zasedání orgánu vyrozumí předseda orgánu jeho členy a kontrolní komisi nejméně 15 dnů přede dnem jednání s uvedením dne, místa, času a navrhovaného programu zasedání. Spolu s tím odešle i podklady k navrhovanému programu zasedání. V odůvodněných případech mohou být podklady rozdány až při zahájení zasedání.
(2) V případě odvolání nebo odložení zasedání méně než 2 dny před oznámeným datem zasedání, nahradí APUA individuálním členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady, nejvýše však 1.000,- Kč; kolektivním členům náhrada nepřísluší.

Čl. 34

ÚČAST NA ZASEDÁNÍ

(1) Zasedání orgánu je neveřejné. Členové orgánu jsou povinni účastnit se zasedání osobně; porušením této povinnosti není, brání-li členovi v účasti vážné důvody. Členové potvrdí svou účast vlastnoručním podpisem do listiny účastníků.
(2) Zastoupení je vyloučeno, není-li ve stanovách určeno jinak. Za kolektivního člena mohou být zasedání přítomny nejvýše dvě osoby a zastupuje jej jeho statutární orgán nebo k tomu písemně zmocněný zástupce.
(3) Vyžaduje-li to projednávaná věc, může předseda přizvat na zasedání i další osoby. Členové kontrolní komise a ředitel kanceláře mají právo účastnit zasedání všech orgánů a promluvit na nich.

Čl. 35

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

(1) Předsedající na úvod jednání oznámí, zda zasedání bylo řádně svoláno, ověří usnášeníschopnost orgánu, určí zapisovatele a předloží ke schválení, změnám či doplnění program zasedání. Zasedání probíhá dle schváleného programu, jinak dle programu, který byl uveden ve vyrozumění o zasedání.
(2) Jednotlivé body programu postupně uvede předsedající nebo jím pověřená osoba jako zpravodaj. Poté je k uvedenému bodu zahájena rozprava, do níž se předem nebo do jejího skončení může přihlásit kterýkoliv účastník.
(3) Hovoří-li účastník déle než 10 minut, je předsedající oprávněn jej vyzvat, aby svůj projev dokončil nejpozději do 5 minut, a neučiní-li tak, slovo mu odejmout. Orgán se může usnést na omezení délky projevu účastníků, ne však na méně než 5 minut u zpravodaje a 3 minuty u ostatních účastníků.

Čl. 36

PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ZASEDÁNÍ

(1) Orgán může rozhodnout, že své zasedání přeruší; nesejde-li se poté usnášeníschopný, hledí se na zasedání jako na skončené.
(2) Předseda přečte na závěr zasedání znění přijatých rozhodnutí a jiné podstatné body zápisu; námitky proti jejich znění se poznamenají do zápisu. Poznamenáním poslední námitky zasedání končí.

Čl. 37

JEDNÁNÍ BEZ ZASEDÁNÍ

Je-li věc projednávána bez zasedání, odešle předseda orgánu prostřednictvím kanceláře členům orgánu potřebné podklady k takto projednávané věci a zjišťovací otázky, na něž je třeba k vyřízení věci odpovědět. Členové ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 7 dnů, na položené otázky prostřednictvím kanceláře odpoví ano či ne a mohou se k projednávané věci vyjádřit.

Čl. 38

USNÁŠENÍSCHOPNOST

Orgán je usnášeníschopný, je-li na zasedání účastna nebo vyjádří-li se při jednání bez zasedání většina všech členů orgánu.

Čl. 39

PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ

(1) Návrh znění rozhodnutí přednáší předsedající. O návrzích znění rozhodnutí se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. O pozměňovacím návrhu se hlasuje před návrhem pozměňovaným. Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. Od tohoto odstavce se orgán APUA může odchýlit, nevznese-li proti tomu do skončení zasedání nikdo z přítomných námitku.
(2) K přijetí rozhodnutí orgánu je třeba souhlasu většiny účastných členů a při jednání bez zasedání většiny všech členů. Nevyjádří-li člen souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Čl. 40

​STŘET ZÁJMŮ

(1) Je-li se zřetelem na poměr některého člena orgánu k projednávané věci nebo osobám, jichž se věc týká, důvod se domnívat, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy APUA, je člen orgánu povinen tuto skutečnost na zasedání neprodleně oznámit.
(2) Oznámení střetu zájmů nezbavuje člena orgánu jeho povinností.

Čl. 41

ZÁPIS O JEDNÁNÍ

(1) O každém jednání orgánu je pořízen zápis, který předseda odešle členům orgánu nejpozději do 7 dnů od ukončení zasedání, nebo při jednání bez zasedání prostřednictvím kanceláře od posledního dne lhůty pro odpověď.
(2) V zápisu o zasedání se vždy uvede, kdo a jak zasedání svolal, kdy a kde k zasedání došlo, kdo byl jednání orgánu přítomen a kdo mu předsedal, jaký byl schválený program zasedání, výsledek jednotlivých hlasování, přesné znění přijatých rozhodnutí orgánu a datum jeho sepsání. V zápisu o jednání bez zasedání se uvedou položené otázky, hlasy jednotlivých členů, výsledek jednotlivých hlasování a datum jeho sepsání.
(3) Člen, který s přijatým rozhodnutím nesouhlasil, má právo, aby v zápisu byl uveden jeho odlišný názor.

Čl. 42

PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU

(1) Členové orgánu a při jednání bez zasedání také osoba z kanceláře, která zajišťovala komunikaci se členy orgánu, mají právo předložit k zápisu připomínky do 7 dnů od jeho odeslání. Předseda připomínkám k zápisu vyhoví, jsou-li důvodné, jinak je odmítne. Vznesené připomínky a způsob jejich vyřízení uvede předseda jako přílohu zápisu.
(2) Konečné znění zápisu odešle předseda do 21 dnů od odeslání zápisu členům orgánu v elektronické podobě a kanceláři v elektronické i písemné formě. Zápis o zasedání podepíše také zapisovatel, zápis jednání bez zasedání podepíše také osoba z kanceláře, která zajišťovala komunikaci se členy orgánu.
(3) Kancelář zápis v obou podobách archivuje, listinou podobu zpřístupní členům v prostorách kanceláře a elektronickou podobu zpřístupní k nahlížení členům na webových stránkách APUA.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VALNÉ HROMADĚ

Čl. 43

PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ KOMORAMI

(1) Usnášeníschopnost a většina pro přijetí rozhodnutí každé z komor valné hromady se posuzuje samostatně.
(2) K přijetí rozhodnutí komory kolektivních členů valné hromady
a) o změně hlavní činnosti APUA,
b) o změně stanov, nebo
c) o zrušení nebo přeměně APUA.
je třeba souhlasu většiny všech jejích členů a není možné jej přijmout na náhradním zasedání.

Čl. 44

NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ KOMORY

(1) Nesejde-li se anebo přestane-li v průběhu zasedání některá komora být usnášeníschopná a bylo-li to uvedeno ve vyrozumění o zasedání, koná se náhradní zasedání komory po uplynutí 15 minut od okamžiku, kdy to předsedající zjistí.
(2) Na náhradním zasedání je komora usnášeníschopná, je-li účastna alespoň třetina všech jejích členů.
(3) Na náhradním zasedání může komora rozhodovat jen o bodech uvedených ve vyrozumění o zasedání.

Přesunout se na začátek