STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST TŘETÍ – ORGÁNY

HLAVA I

POVAHA A PŮSOBNOST ORGÁNŮ

Čl. 15

VALNÁ HROMADA

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem APUA. Valnou hromadu svolává k zasedání předsednictvo nejméně jedenkrát do roka.
(2) Valnou hromadu tvoří všichni kolektivní členové APUA. Každý člen APUA je oprávněn předložit návrh záležitosti k projednání valnou hromadou, účastnit se zasedání valné hromady, vyjádřit se k projednávané záležitosti a požadovat na něm vysvětlení záležitostí APUA, vztahuje-li se k předmětu zasedání.
(3) Valná hromada nemá předsedu ani místopředsedu. Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy valné hromady vykonává předseda a místopředseda předsednictva.

Čl. 16

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

(1) Valná hromada
a) rozhoduje o změnách stanov, a to včetně změny práv a povinností spojených s určitým druhem členství,
b) rozhoduje o změně činnosti APUA,
c) schvaluje činnost APUA pro příslušné období a ukládá úkoly dalším orgánům APUA,
d) schvaluje rozpočet, výsledek hospodaření, výroční zprávu,
e) určí rozhodnutím výši, splatnost a způsob placení řádných členských příspěvků pro další období a případně mimořádných jednorázových členských příspěvků,
f) volí a odvolává členy předsednictva a členy kontrolní komise,
g) projednává návrhy předložené předsednictvem nebo kontrolní komisí,
h) rozhoduje o zrušení nebo přeměně APUA,
i) povolává likvidátora, určuje jí povolanému likvidátorovi odměnu a způsob její výplaty a odvolává jej,
j) vykonává další působnost, stanoví-li tak stanovy.

Čl. 17

PŘEDSEDNICTVO

(1) Předsednictvo je statutárním orgánem APUA. Předsednictvo zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.
(2) Předsednictvo má pět členů volených valnou hromadou.

Čl. 18

PŮSOBNOST PŘEDSEDNICTVA

Předsednictvu náleží veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu. Předsednictvo zejména
a) řídí a zajištuje činnost APUA v souladu s rozhodnutími valné hromady, a není-li jich, v mezích právního řádu a stanov,
b) sestavuje rozpočet a předkládá jej ke schválení valné hromadě,
c) svolává valnou hromadu,
d) stanovuje náležitosti a případně formulář členské přihlášky,
e) schvaluje členství,
f) rozhoduje o vyloučení člena,
g) rozhoduje o podmínkách činnosti kanceláře a určí jejího ředitele,
h) neprodleně po přijetí rozhodnutí o výši, způsobu placení nebo splatnosti členského příspěvku, zajistí jeho uveřejnění na webových stránkách APUA.

Čl. 19

KONTROLNÍ KOMISE

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem APUA. Kontrolní komise zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
(2) Kontrolní komise má tři členy volené valnou hromadou.
(3) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu a s funkcí likvidátora. Členem kontrolní komise se bývalý člen předsednictva může stát nejdříve po uplynutí čtyř let od skončení jeho funkčního období. Členem kontrolní komise nemůže být osoba blízká k členovi předsednictva ani osoba v pracovním poměru k APUA.

Čl. 20

PŮSOBNOST KONTROLNÍ KOMISE

(1) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech APUA. Kontrolní komise
a) dohlíží, zda jsou záležitosti APUA řádně vedeny a zda jsou dodržovány stanovy, další předpisy APUA a právní předpisy,
b) dohlíží na správnost, hospodárnost, efektivitu a účelnost hospodaření APUA,
c) upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky, podává návrh na jejich odstranění a dohlíží na zjednání nápravy,
d) nejméně jedenkrát ročně provádí celkovou kontrolu,
e) na návrh dotčeného člena přezkoumává rozhodnutí o jeho vyloučení,
f) je orgánem APUA, u nějž se její člen nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může dovolávat neplatnosti rozhodnutí orgánu APUA pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami,
g) o výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě na jejím zasedání,
h) vykonává další působnost, stanoví-li tak stanovy.
(2) Kterýkoliv člen kontrolní komise je oprávněn nahlížet do všech dokladů APUA a požadovat po předsednictvu, kanceláři a zaměstnancích APUA písemná vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

HLAVA II

ČLENSTVÍ V ORGÁNECH

Čl. 21

NÁVRH KANDIDÁTŮ

(1) Kolektivní člen APUA je oprávněn navrhnout kandidáta a volit. Navrhnout lze jen osobu bezúhonnou, která je dle přesvědčení navrhovatele vhodná a způsobilá k výkonu funkce člena daného orgánu.
(2) Návrh se podává předsedajícímu. Navržený člen bude zapsán na kandidátní listinu, pokud se svou kandidaturou vyjádří souhlas a čestně prohlásí, že je bezúhonný.

Čl. 22

PRŮBĚH VOLEB

(1) Volby jsou přímé a tajné. Před odevzdáním hlasu potvrdí člen svou účast vlastnoručním podpisem v seznamu oprávněných voličů nebo jiným průkazným způsobem. Každý člen hlasuje osobně; zastoupení není přípustné. Člen, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, je oprávněn vzít si na pomoc s úpravou hlasovacího lístku jinou osobu, nikoliv však kandidáta.
(2) Svou vůli projeví člen tak, že zakroužkuje číslo u jména nebo jména vybraných kandidátů, případně jej při hlasování technickými prostředky vybere.  Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik má být zvoleno členů. K hlasovacím lístkům upraveným v rozporu s tímto ustanovením se nepřihlíží.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, rozhodne-li valná hromada, že volba proběhne aklamací.

Čl. 23

VÝSLEDKY VOLEB

(1) Po skončení hlasování sečte předsedající a alespoň jeden další člen hlasy pro jednotlivé kandidáty. Kandidát je zvolen, umístil-li se v konečném pořadí nejhůře na takovém místě, které odpovídá počtu členů, jež mají být zvoleni. Je-li to třeba, rozhodne mezi kandidáty, kteří získali stejný počet hlasů, o konečném pořadí los.
(2) Kandidáti, kteří se dle konečného pořadí umístili na prvním a druhém místě za posledním zvoleným kandidátem, se stávají náhradníky.

Čl. 24

FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENA ORGÁNU

Funkční období člena orgánu je čtyřleté a počíná dnem účinnosti volby. Volba nabývá účinnosti v den, kdy k ní došlo, není-li ve volbě určeno jinak.

Čl. 25

NÁHRADNICTVÍ A KOOPTACE

(1) Zanikne-li členovi členství v orgánu před uplynutím jeho funkčního období nebo nepodaří-li se na valné hromadě uvolněné místo obsadit, povolá předseda orgánu na uvolněné místo do skončení nejbližšího zasedání valné hromady náhradníka. Nenastoupí-li na uvolněné místo náhradník, mohou členové voleného orgánu APUA, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do skončení nejbližšího zasedání valné hromady.
(2) Bude-li na nejbližším zasedání valné hromady náhradník nebo kooptovaný člen zvolen do téhož orgánu, počítá se jeho funkční období ode dne nástupu na uvolněné místo.

Čl. 26

ZÁNIK ČLENSTVÍ V ORGÁNU

(1) Členství v orgánu zaniká zejména
a) uplynutím funkčního období,
b) u náhradníků a kooptovaných členů skončením nejbližšího zasedání valné hromady, nejsou-li na něm zvoleni do téhož orgánu,
c) odstoupením,
d) odvoláním,
e) přijetím funkce neslučitelné s členstvím v orgánu, nebo
f) zánikem členství v APUA.
(2) Odstoupením členství v orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců; je-li na místo odstupujícího nový člen orgánu zvolen dříve, pak účinností volby.

Čl. 27

ODVOLÁNÍ ČLENA ORGÁNU

(1) Orgán může odvolat svého člena, jestliže
a) jednal v rozporu se zájmy APUA, stanovami nebo právními předpisy,
b) bez vážného důvodu opomene nejméně tři jednání orgánu nebo dvě po sobě následujících jednání orgánu, a to jen na nejbližším poté následujícím zasedání, nebo
c) porušil povinnost oznámit, že byl osvědčen jeho úpadek nebo byl-li jeho úpadek osvědčen v průběhu jeho funkčního období, nebo ztratil-li člen bezúhonnost.
(2) Odvoláním členství zaniká okamžikem přijetí rozhodnutí o něm.

HLAVA III

Čl. 28

PŘEDSEDOVÉ A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

(1) Předseda, který řídí jednání a činnost orgánu, a místopředseda, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdněnosti, se volí na nejbližším zasedání orgánu poté, kdy místo není obsazeno; nejprve je volen předseda.
(2) Funkce člena jako předsedy nebo místopředsedy orgánu končí současně se zánikem jeho členství v orgánu nebo zvolením jiného člena na jejich místo.
(3) Není-li předsedy ani místopředsedy orgánu, plní funkci předsedy ředitel kanceláře APUA tak, aby byli bez zbytečného odkladu zvoleni.

Přesunout se na začátek