STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST DRUHÁ - ČLENSTVÍ

Čl. 6

​DRUHY ČLENSTVÍ

1) Členství fyzické osoby je individuální, a to
    a) řádné, působí-li na vysoké škole, nebo
    b) čestné, má-li mimořádné zásluhy o akademické prostředí.
(2) Členství právnické osoby je kolektivní, a to jen řádné. Kolektivním členem APUA se může stát jen právnická osoba, která je vysokou školou. 

Čl. 7

​VZNIK ČLENSTVÍ

(1) Řádné členství vznikne, podá-li uchazeč řádně vyplněnou písemnou přihlášku, zaplatí určený členský příspěvek a členství schválí předsednictvo APUA.
(2) Čestné členství vzniká, schválí-li předsednictvo návrh kteréhokoliv člena, aby se určitá osoba stala čestným členem; přílohou návrhu musí být písemný souhlas navrženého.

Čl. 8

SEZNAM ČLENŮ

(1) Kancelář vede seznam členů v elektronické formě tak, aby bylo možné vždy zjistit v seznamu zapsané údaje k jednotlivým dnům. Do seznamu se zapíše jméno, plná adresa bydliště nebo sídla, telefonní číslo, adresa schránky elektronické pošty, den vzniku členství, identifikační číslo osoby, má-li jej přiděleno, datum narození u individuálního člena a den zániku členství, zaniklo-li.
(2) Kancelář provádí v seznamu zápisy, opravy a výmazy zapisovaných skutečností neprodleně po té, kdy jsou jí oznámeny; u každého zápisu a výmazu se uvede, kdy a kdo jej provedl.

Čl. 9

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A UVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU ČLENŮ

(1) Seznam členů bude zpřístupněn členům v kanceláři APUA.
(2) Seznam jmen kolektivních členů uveřejní kancelář s jejich souhlasem na webových stránkách APUA s upozorněním, že jde o neúplný seznam členů APUA.

Čl. 10

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

(1) Člen má právo zejména
a) podílet se na činnosti APUA,
b) účastnit se zasedání valné hromady,
c) volit a být volen do orgánů APUA,
d) obracet se na orgány a kancelář APUA ve věcech týkajících se APUA a její činnosti se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o průběhu jejich vyřizování a jejich vyřízení,
e) být průběžně informován o činnosti APUA prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek APUA,
f) využívat služby poskytované APUA za podmínek určených pro jejich poskytování,
g) nebýt bezdůvodně zvýhodňován ani znevýhodňován,
h) aby byla šetřena jeho členská práva i oprávněné zájmy.
(2) Člen má povinnost zejména
a) chovat se vůči APUA čestně a zachovávat její vnitřní řád, zejména dodržovat stanovy a další předpisy APUA a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,
b) platit řádně a včas členské příspěvky,
c) nepoškozovat pověst APUA a nejednat v rozporu s jejími cíli a zájmy,
d) nezneužívat svého hlasovacího práva k újmě celku,
e) oznámit bez zbytečného odkladu pozbytí předpokladů pro členství v APUA nebo jejích volených orgánech.
(3) Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky a jsou oprávněni účastnit se všech akcí APUA bez hrazení případných účastnických poplatků. Předsednictvo je oprávněno z ekonomických nebo jiných vážných důvodů rozhodnout o omezení práv či rozšíření povinností čestných členů až do rozsahu práv a povinností členů řádných.

Čl. 11

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

(1) Obdobím pro účely členského příspěvku je kalendářní rok. Nerozhodne-li valná hromada pro určité období o výši, splatnosti nebo způsobu placení členských příspěvků, platí pro takové období výše členského příspěvku stanovená naposledy valnou hromadou, členský příspěvek je splatný do konce měsíce března daného období, a to na bankovní účet APUA nebo hotově v sídle APUA.
(2) Příspěvek pro řádné členy, kteří podají žádost o členství po 1. červenci běžného roku, se snižuje na polovinu. Členský příspěvek ani jeho část se nevrací, zanikne-li členství v průběhu období, za něž byl zaplacen.

Čl. 12

ZÁNIK ČLENSTVÍ

(1) Členství zaniká zejména
a) vystoupením, doručí-li člen APUA písemné oznámení, že nechce dále být členem APUA,
b) dohodou člena a APUA,
c) vyloučením,
d) pozbytím předpokladů k danému druhu členství,
e) zánikem APUA, nebo
f) úmrtím individuálního člena nebo zánikem kolektivního člena, byť by člen měl právního nástupce.
(2) Ustanovení § 238 občanského zákoníku se nepoužije. Vystoupením člena, který je současně členem orgánu APUA, zanikne členství v APUA současně se zánikem členství v orgánu.

Čl. 13

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ ČLENA

Člena může předsednictvo i bez návrhu vyloučit, jestliže
a) závažně nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z členství,
b) uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje v přihlášce,
c) byl pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu, nebo
d) je déle než 2 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku.

Čl. 14

ROZHODOVÁNÍ O VYLOUČENÍ

(1) Členovi, o jehož vyloučení se rozhoduje, se poskytne příležitost seznámit se s důvody či návrhem na vyloučení, žádat jejich vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu. APUA doručí členovi písemné vyhotovení rozhodnutí o vyloučení s uvedením důvodů.
(2) Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise; návrh má odkladný účinek. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné. Není-li do 2 měsíců od doručení návrhu na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení doručeno členovi konečné rozhodnutí, platí, že návrh byl zamítnut.
(3) Spolek i člen nesou své náklady s vyloučením spojené.

Přesunout se na začátek