STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST DRUHÁ - ČLENSTVÍ

Čl. 6

​DRUHY ČLENSTVÍ

1) Členství fyzické osoby je individuální, a to 
    a) řádné, působí-li na vysoké škole, nebo
    b) čestné, má-li mimořádné zásluhy o akademické prostředí.
(2) Členství právnické osoby je kolektivní, a to jen řádné. Kolektivním členem APUA se může stát jen právnická osoba, která je vysokou školou. 

Čl. 7

​VZNIK ČLENSTVÍ

(1) Řádné členství vznikne, podá-li uchazeč řádně vyplněnou písemnou přihlášku, zaplatí určený členský příspěvek a členství schválí předsednictvo APUA.
(2) Čestné členství vznikne, schválí-li předsednictvo návrh kteréhokoliv člena, aby se určitá osoba stala čestným členem; přílohou návrhu musí být písemný souhlas navrženého.

Čl. 8

SEZNAM ČLENŮ

(1) Kancelář vede seznam členů v elektronické formě tak, aby bylo možné vždy zjistit v seznamu zapsané údaje k jednotlivým dnům. Do seznamu se zapíše jméno, plná adresa bydliště nebo sídla, telefonní číslo, adresa schránky elektronické pošty, den vzniku členství, identifikační číslo osoby, má-li jej přiděleno, datum narození u individuálního člena a den zániku členství, zaniklo-li.
(2) Kancelář provádí v seznamu zápisy, opravy a výmazy zapisovaných skutečností neprodleně poté, kdy jsou jí oznámeny; u každého zápisu a výmazu se uvede, kdy a kdo jej provedl.

Čl. 9

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A UVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU ČLENŮ

(1) Seznam členů bude zpřístupněn členům v kanceláři APUA.
(2) Seznam jmen kolektivních členů uveřejní kancelář s jejich souhlasem na webových stránkách APUA s upozorněním, že jde o neúplný seznam členů APUA.

Čl. 10

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

(1) Člen má právo zejména
a) podílet se na činnosti APUA,
b) účastnit se zasedání valné hromady,
c) být volen do orgánů APUA,
d) obracet se na orgány a kancelář APUA v záležitostech týkajících se APUA a její činnosti se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o průběhu jejich vyřizování a jejich vyřízení,
e) být průběžně informován o činnosti APUA prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek APUA,
f) využívat služby poskytované APUA za podmínek určených pro jejich poskytování,
g) nebýt bezdůvodně zvýhodňován ani znevýhodňován,
h) aby byla šetřena jeho členská práva i oprávněné zájmy.
(2) Člen má povinnost zejména
a) chovat se vůči APUA čestně a zachovávat její vnitřní řád, zejména dodržovat stanovy a další předpisy APUA a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,
b) platit řádně a včas členské příspěvky,
c) nepoškozovat pověst APUA a nejednat v rozporu s jejími cíli a zájmy,
d) nezneužívat svého hlasovacího práva k újmě celku,
e) oznámit bez zbytečného odkladu pozbytí předpokladů pro členství v APUA nebo jejích volených orgánech.
(3) Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky a jsou oprávněni účastnit se všech akcí APUA bez hrazení případných účastnických poplatků. Předsednictvo je oprávněno z ekonomických nebo jiných vážných důvodů rozhodnout o omezení práv či rozšíření povinností čestných členů až do rozsahu práv a povinností členů řádných.

Čl. 11

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

(1) Obdobím pro účely členského příspěvku je kalendářní rok. Nerozhodne-li valná hromada pro určité období o výši, splatnosti nebo způsobu placení členských příspěvků, platí pro takové období výše členského příspěvku stanovená naposledy, členský příspěvek je splatný do konce měsíce března daného období, a to na bankovní účet APUA nebo hotově v sídle APUA. Nerozhodne-li valná hromada pro určité období o výši členských příspěvků, může předsednictvo stanovit členské příspěvky zvýšené podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem.
(2) Příspěvek pro řádné členy, kteří podají žádost o členství po 1. červenci běžného roku, se snižuje na polovinu. Členský příspěvek ani jeho část se nevrací, zanikne-li členství v průběhu období, za něž byl zaplacen.

Čl. 12

ZÁNIK ČLENSTVÍ

(1) Členství zaniká zejména
a) vystoupením, doručí-li člen APUA písemné oznámení, že nechce dále být členem APUA,
b) dohodou člena a APUA,
c) vyloučením,
d) pozbytím předpokladů k danému druhu členství,
e) zánikem APUA, nebo
f) úmrtím individuálního člena nebo zánikem kolektivního člena, byť by člen měl právního nástupce.
(2) Ustanovení § 238 občanského zákoníku se nepoužije. Vystoupením člena, který je současně členem orgánu APUA, zanikne členství v APUA současně se zánikem členství v orgánu.

Čl. 13

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ ČLENA

Člena může předsednictvo i bez návrhu vyloučit, jestliže
a) závažně nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z členství,
b) uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje v přihlášce,
c) byl pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu, nebo
d) je déle než 2 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku.

Čl. 14

ROZHODOVÁNÍ O VYLOUČENÍ

(1) Členovi, o jehož vyloučení se rozhoduje, se poskytne příležitost seznámit se s důvody či návrhem na vyloučení, žádat jejich vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu. APUA doručí členovi písemné vyhotovení rozhodnutí o vyloučení s uvedením důvodů.
(2) Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise; návrh má odkladný účinek. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné. Není-li do 2 měsíců od doručení návrhu na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení doručeno členovi konečné rozhodnutí, platí, že návrh byl zamítnut.
(3) Spolek i člen nesou své náklady s vyloučením spojené.

Přesunout se na začátek