Nový stavební zákon

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  16. 10. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  JUDr. Eva Kuzmová

Popis

Cílem webináře je seznámení účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel (včetně věcné novely č. 152/2023 Sb.). Webinář prakticky vysvětlí otázky spojené s účinností nového stavebního zákona, kategorizaci staveb, soustavu stavebních úřadů, stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu), digitalizaci stavební agendy a procesní postupy (řízení o povolení záměru, kolaudace, odstraňování staveb aj.). Webinář také upozorní na změny oproti stávající právní úpravě.

Obsah

Úvodní ustanovení

 • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba aj.), kategorizace staveb

Organizace a výkon veřejné správy

 • Soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu

Stavební právo hmotné

 • Obecná ustanovení
 • Požadavky na vymezování pozemků
 • Požadavky na umísťování staveb
 • Technické požadavky na stavby
 • Činnosti ve výstavbě

Informační systémy veřejné správy

 • Digitalizace stavební agendy

Stavební řád

 • Obecná a společná ustanovení
 • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, koordinované závazné stanovisko, JES – jednotné enviromentální stanovisko, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
 • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, jeho průběh, účastníci řízení, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
 • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
 • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
 • Odstraňování staveb a terénních úprav
 • Kontrola a opatření k nápravě
 • Přestupky
 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Eva Kuzmová

působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Specializuje se na problematiku stavebního zákona.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Nový stavební zákon
Přesunout se na začátek