Správní řád prakticky pro vysoké školy

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  28. 2. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  JUDr. Eva Kuzmová

Popis

Základní seznámení se správním řádem především pro neprávníky.
 
Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku správního práva a správního řízení se bude věnována pozornost tomu, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení, a to zejména s ohledem na osoby, které se se správním řádem začínají seznamovat. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Cílem webináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup a zákonné a správné rozhodnutí. 

Obsah

 • Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu
 • Správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 • Účastníci řízení a zastoupení
 • Úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • Průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování
 • Rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení – přerušení, zastavení řízení
 • Rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu
 • Zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • Opravné prostředky – řádné a mimořádné, soudní přezkum
 • Diskuse, závěr

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Eva Kuzmová

Kontaktní osoba

Bc. Michaela Šindelářová

Koordinace aktivit

Registrace

 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Správní řád prakticky pro vysoké školy
Přesunout se na začátek