Odepisování hmotného a nehmotného majetku z evidence VŠ

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  2. 2. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Ing. Hana Juráňová

Popis

Komplexní rozbor problematiky odpisů hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví.

Obsah

 • Platná legislativa v r. 2022, stanoviska MFČR.
 • Účetní odpisy, daňové odpisy,
 • Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku, majetek odepisovaný a vyloučený z odepisování účetního, daňového
 • Dotace na pořízení dlouhodobého majetku x finanční prostředky na pořízení majetku, rozdíly v jejich účtování a časovém rozlišování, vliv na výši účetního HV, vliv na základ daně z příjmu.
 • Stanovení vstupní ceny pro účetní odpisy – příklady dle způsobu pořízení. Kdy dohadná položka.
 • Stanovení vstupní ceny pro daňové odpisy. Kdo je odepisovatel.
 • Stanovení ceny pro účely případného zdanění bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku.
 • Způsob stanovení reálné hodnoty, přecenění a zastavení odpisů účetních, pokračování odpisů daňových.
 • Technické zhodnocení – definice, limity pro účetní vymezení, limity pro daňové vymezení, vliv TZ na životnost předmětu a změna doby účetního odepisování, doba odepisování u TZ najatého majetku.
 • Příklady výpočtu změny transferového podílu.
 • Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, výpočet časového rozlišení dotace v návaznosti na výši odpisů, opravné položky a jejich vliv na výši časového rozlišení transferů a na odpisový plán.
 • Odpisy jako zdroj fondu investic
 • Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 – kategorizace, význam zbytkové hodnoty, způsoby odepisování, stanovení doby odpisování.
 • Příklady výpočtů.
 • Zaúčtování odpisů a jejich kontrola ve výkazech. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710.
 • Soubory majetku, jejich ocenění a změny rozsahu souboru, odpisy.
 • Příklady

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Hana Juráňová

Daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě, realizuje kurzy a školení zaměřené na hospodaření organizací v rámci veřejné správy, kontrolní činnost, audity.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Odepisování hmotného a nehmotného majetku z evidence VŠ
Přesunout se na začátek