Wikiverzita
 

Zdaňování mezd 2019 a roční zúčtování 2018

V průběhu semináře bude probrána aktuální legislativa ke zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a připravované změny. Pozornost bude věnována zdanění benefitů, jejich osvobození a zdanění, vykazování příjmů na mzdových listech, dále se budeme zaobírat ročním zúčtováním, jakož i situacemi, kdy roční zúčtování nemůže zaměstnavatel provést. Rozebírána budou prohlášení k dani a žádosti o roční zúčtování, včetně elektronických. Probírány budou závěry nejnovějších zápisů z koordinačních výborů a výklady potvrzené Generálním finančním ředitelstvím. Celá problematika bude účastníkům vysvětlena i na názorných příkladech.

 

Termín konání:

22. 1. 2019  09:00 - 13:00
Číslo akce  
Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice

Lektor:

Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňová poradkyně a zkušená lektorka specializující se na problematiku zdaňování příjmů zaměstnanců včetně zahraničních zaměstnanců, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d État – Francie“, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“ a řady odborných článků.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 13:00 přednáška s přestávkou na občerstvení

Obsah:

• Aplikovatelná legislativa na zdanění příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018
• Změny schválené pro rok 2019
• Prohlášení k dani včetně elektronického
• Zdanění příjmů zaměstnanců za práci v České republice
• Zdanění příjmů zaměstnanců za práci mimo Česko republiku (daňoví rezidenti/daňoví nerezidenti)
• Údaje na mzdových listech
• Benefity (přechodné ubytování, nepeněžní plnění ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obchodného charakteru od zdravotnických zařízení, příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění atd.)
• Základní sleva na dani (pro daňové rezidenty a pro daňové nerezidenty)
• Daňové zvýhodnění na vyživované děti
• Slevy na invalidy
• Školkovné
• Sleva na dani na vyživovanou manželku
• Odčitatelné položky (nezdanitelné části základu daně)
• Roční zúčtování daně – komu je možné ho provést
• Kdy roční zúčtování provést nelze (solidární zvýšení daně, příjmy od více zaměstnavatelů, příjmy ze zahraničí)
• Roční vyúčtování
• Příloha k ročnímu vyúčtování (daňoví nerezidenti)

 
   
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena