Wikiverzita
 

Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí

Termín konání:

  10. 04. 2018   09:30 - 16:30 hodin

Místo konání:
Univerzita Karlova, Centrum Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín
učebna č. 164

Lektorky: Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Ditta Hlaváčková

 

Mgr. Magdaléna Vyškovská je samostatným daňovým  poradcem dlouhodobě se specializujícím na problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců, na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou knihy „Cizinci a daně“ a článků v odborných časopisech, pravidelně přednáší na téma zaměstnávání cizinců. Spolupracuje s vysokými školami a veřejnými vědeckými institucemi.
 
Ing. Ditta Hlaváčková, MBA je daňovým poradcem a partnerkou společnosti Proxy a.s. Dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního zdaňování zaměstnanců – cizinců a na problematiku souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění jak v Evropské unii, tak ve třetích státech, publikuje v odborných časopisech. Spolupracuje s vysokými školami zejména při zabezpečování odvodů pojistného do zahraničních systémů.

Program:

 
09:00 – 09:30 Registrace účastníků
09:30 – 12:30 Přednáška
12:30 – 13:00 Přestávka s občerstvením
13:00 – 16:30 Přednáška
Obsah

• Rozdělení cizinců podle právního řádu ČR a jejich postavení dle zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců, předpisů pro sociální zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění
• Rozdíly při zaměstnávání občanů EU, jejich rodinných příslušníků a cizinců ze třetích států z pohledu pracovního a cizineckého práva
• Povolení k zaměstnání u občanů třetích států, výjimky, kdy zaměstnanec povolení k zaměstnání nepotřebuje zejména v případě pedagogických, akademických a vědeckých pracovníků, zaměstnanecká karta (duální a neduální), modrá karta, dlouhodobý pobyt 
  za účelem vědeckého výzkumu postup ze strany zaměstnavatele a zaměstnance
• Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a vůči úřadu práce (informační povinnost, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.), pracovní cesty cizinců ze třetích států
• Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení  883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
• Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
• Placení pojistného za zaměstnance, kteří podléhají zahraničním právním předpisům a související povinnosti českých zaměstnavatelů - vysokých škol v zahraničí
• Nárok na dávky, zdravotní péči a rozsah nároku na ni v různých situacích, rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti
• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
• Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v České republice
• Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, daňový rezident a daňový nerezident a jejich určení, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daň. nerezidentů
• Zdanění příjmů zaměstnanců v České republice (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v České republice,vyslaný zaměstnanec, mezinárodní pronájem pracovní síly)
• Zdanění pedagogických, akademických a vědeckých pracovníků podle speciálních ustanovení v některých smlouvách o zamezení dvojího zdanění
• Specifika zdanění studentů, slevy a zvláštnosti
• Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení
• Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací
• Vysílání pracovníků do zahraničí, minimální pracovně-právní nároky, související povinnosti zaměstnavatelů v ČR vůči správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně, odvod záloh na daň z příjmů v ČR a v zahraničí
• Zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové asociace
 
3.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
2.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
1.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
4.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka nebo převést poplatek na jiný seminář.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena