Wikiverzita
 

Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí

Termín konání:

 

10. 10. 2019 09:30 - 16:30
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně
Rektorát - Štukový sál
Antonínská 548/1
601 90 Brno

Lektorky:

Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Ditta Hlaváčková

Mgr. Magdaléna Vyškovská je samostatným daňovým  poradcem dlouhodobě se specializujícím na problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců, na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou knihy „Cizinci a daně“ a článků v odborných časopisech, pravidelně přednáší na téma zaměstnávání cizinců. Spolupracuje s vysokými školami a veřejnými vědeckými institucemi.
 
Ing. Ditta Hlaváčková, MBA je daňovým poradcem a partnerkou společnosti Proxy a.s. Dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního zdaňování zaměstnanců – cizinců a na problematiku souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění jak v Evropské unii, tak ve třetích státech, publikuje v odborných časopisech. Spolupracuje s vysokými školami zejména při zabezpečování odvodů pojistného do zahraničních systémů.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
Email: balabanova@apua.cz
 

Program: 

09:00 - 09:30 registrace účastníků

09:30 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:30 přestávka

12:30 - 16:30 přednáška s přestávkou na občerstvení

Obsah: 

• Rozdělení cizinců podle právního řádu ČR a jejich postavení dle zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců, předpisů pro sociální zabezpečení a smluv
o zamezení dvojího zdanění
• Rozdíly při zaměstnávání občanů EU, jejich rodinných příslušníků a cizinců
ze třetích států z pohledu pracovního a cizineckého práva
• Povolení k zaměstnání u občanů třetích států, výjimky, kdy zaměstnanec povolení,  zaměstnání nepotřebuje zejména v případě pedagogických, akademických a vědeckých pracovníků, dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu postup ze strany zaměstnavatele a zaměstnance, jiné pobytové tituly – například dlouhodobý pobyt za účelem studia, zaměstnanecká karta, modrá karta
• Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a vůči úřadu práce (informační povinnost,
evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.),
pracovní cesty cizinců ze třetích států
• Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU,
EHP a Švýcarska, Nařízení  883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení
vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně
vykonávaná činnost ve více členských státech)
• Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
• Placení pojistného za zaměstnance, kteří podléhají zahraničním právním předpisům
a související povinnosti českých zaměstnavatelů - vysokých škol v zahraničí
• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a
rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních
smluv
• Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním
pojištění v České republice
• Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění,
daňový rezident a daňový nerezident a jejich určení, rozdíly při výpočtu základu
daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daň. nerezidentů
• Zdanění příjmů zahraničních zaměstnanců v České republice (zaměstnanec, který uzavřel
smlouvu se zaměstnavatelem v České republice, vyslaný zaměstnanec,
mezinárodní pronájem pracovní síly)
• Zdanění pedagogických, akademických a vědeckých pracovníků podle speciálních
ustanovení v některých smlouvách o zamezení dvojího zdanění – výjimky a osvobození
• Specifika zdanění studentů, slevy a zvláštnosti
• Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, nároky na slevy na dani u cizinců
a jejich omezení
• Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací
• Vysílání pracovníků do zahraničí na krátkodobé pracovní cesty i na dlouhodobé pobyty, zejména v programu „Mobilita“, minimální pracovně-právní nároky, související
povinnosti zaměstnavatelů v ČR vůči správě sociálního pojištění a zdravotní
pojišťovně, odvod záloh na daň z příjmů v ČR a v zahraničí
• Zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentůrezidentů

 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
4.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
  •      
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny  k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


 

 

 


 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena