Wikiverzita
 

Základy procesního řízení

Termín konání:

27. 03. 2018 09:00 - 17:00 hodin

Místo konání:
Univerzita Karlova, Centrum Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
- učebna č. 164

Lektor:
PhDr. Vladimír Hřebíček - v posledních letech se věnuje projektům na zlepšování procesů a zavádění lean managementu ve službách a v nevýrobních podnikových procesech.

Program:

 
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 17:00  Seminář
Obsah

1. Co je to proces, vztah procesu a produktu, služby nebo cíle. Schéma (vstupy, výstupy, činnosti, zdroje, lidé, metodiky - dokumentace, metriky),
  a. Jak mapovat procesy pomocí metody SIPOC;
  b. Jak mapovat procesy pomocí metody vývojový diagram;
  c. Jak pracovat s ukazateli (metrikami) při řízení procesů;
2. Jak navrhovat nové procesy
  a. Jak navrhovat průběh procesu pomocí Ganttova diagramu;
  b. Jak navrhnout proces pro směrnici – kombinace vývojového diagramu a metody RACI;
3. Jak aplikovat v organizaci Demingův cyklus zlepšování – PDCA
  a. Příklad z praxe velkého podniku;
4. Jaké jsou další možnosti procesního řízení pro zvyšování efektivnosti organizace – možnosti využívání dalších metod.

Způsob práce:

Řešení případových studií s praktickým procvičováním probíraných metod v manuální i v softwarové podobě. Krátké výkladové vstupy budou střídány prací ve skupinách. Výklad bude doplňován promítáním instruktážních filmů. Účastníci mohou zpracovávat procesy z vlastní praxe.

Účastníci získají návody a formuláře pro zpracování probíraných metod.

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové asociace
 
3.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
2.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
1.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
4.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka nebo převést poplatek na jiný seminář.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena