Wikiverzita
 

Projektové řízení krok za krokem

V každé fázi životního cyklu projektu si na společné případové studii ukážeme klíčové techniky a nástroje dobrého projektového řízení. Každý probíraný nástroj či techniku si ihned vyzkoušíte na samostatné případové studii nebo na příkladu z Vaší vlastní praxe. Naučíte se používat nejen „tvrdé“ nástroje, jako je harmonogram či analýza rizik, seznámíte se také s nejdůležitějšími „měkkými“ dovednostmi projektových manažerů.

Termín konání:

15. 05. - 16. 05. 2017 09:00 - 16:00

 

Místo konání: Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno
- učebna č. 128
Lektor: Ing. Jiří Krátký - výkonný ředitel společnosti PM Consulting s.r.o.

Program: 

 
1. den 

Základní pojmy projektového řízení (projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, atp.)

Správně provedené zahájení projektu
◦Práce se zadavatelem – získání co nejlépe specifikovaného zadání na projekt
◦Definice projektu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
◦Stanovení kritérií úspěchu
◦Identifikační listina projektu – případová studie, reflexe

Plánování
◦Plán řízení projektu
◦Dekompozice struktury projektu: work breakdown structure (WBS)  – případové studie, reflexe
◦Stanovení vhodné organizační struktury projektu, rozdělení rolí
◦Matice odpovědností – případová studie, reflexe

2. den

◦Různá pojetí plánování času
◦Metoda kritické cesty – praktický nácvik, případové studie
◦Plánování zdrojů, řešení přetížení zdrojů
◦Plánování rozpočtu projektu, práce s rezervou
◦Řízení rizik projektu
◦◦◦Práce s riziky v průběhu životního cyklu projektu
◦◦◦Případové studie


Realizace projektu
◦Různá pojetí sledování a vyhodnocování projektu v realizační fázi
◦Reporting – praktický nácvik efektivního reportingu
◦Sledování projektu – praktický nácvik, případové studie
◦Změny projektu a jejich řízení
 

Ukončení a vyhodnocení projektu
◦Ukončení projektu
◦Lessons learned
 

Světové standardy projektového řízení

 

 

Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
 
6.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
4.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
2.000,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
8.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka nebo převést poplatek na jiný seminář.

Registrace   Zpět na Připravované akce

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena