Wikiverzita
 

Akademický senát v otázkách a judikatuře (12.2.2019)

Akademický senát je „parlamentem“ veřejné vysoké školy, resp. fakulty. Seminář je věnován podrobnému výkladu jednotlivých aspektů akademických senátů od postavení, přes volby a členství v senátu až po působnosti senátu a jeho jednání. Pozornost bude věnována také výkladově obtížným či v praxi sporným otázkám a závěrům plynoucím z judikatury. Seminář je určen zejména členům akademických senátů VŠ a fakult a dalším osobám vstupujícím do kontaktu s akademickými senáty z titulu své funkce či jiného důvodu.

 

Termín konání:

12. 02. 2019  10:00 - 14:30
Číslo akce  
Místo konání:

Univerzita Karlova, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
- Velká zasedací síň, 2. patro

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 14:30 přednáška s přestávkou na občerstvení

Obsah:

Postavení akademického senátu
Ustavování akademického senát

 • složení
 • právo volit a volby
 • neslučitelnost funkcí
 • předseda AS a jeho postavení
 • kooptace a náhradnictví

Členství v akademickém senátu 

 • vznik členství
 • povinnosti člena
 • zánik členství a jeho důvody vč. nečinnosti
 • nezánik členství studenta
 • odměňování členů AS

Působnost akademického senátu

 • rozdělení
 • působnosti AS mimo § 9, resp. § 27 ZVŠ
 • jednotlivé působnosti AS jako součást procesů (fakulty) VŠ

Vnitřní předpisy o akademickém senátu

 • Jednací řád
 • Volební řád

Jednání akademického senátu

 • zpřístupňování podkladů
 • svolávání zasedání
 • jednání per rollam
 • právo vystoupit na jednání
 • usnášeníschopnost
 • většina pro přijetí rozhodnutí
 • tajné hlasování

Dotazy, diskuse

 
  Dotazy účastníků jsou vítány. Zdvořile žádáme o jejich zaslání na adresu cervinkova@apua.cz, a to nejlépe min. týden před konáním semináře.
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena